Meddelande till fondandelsägare i specialplaceringsfonder förvaltade av GRIT Fondbolag vars portföljförvaltning delegerats till Estlander & Partners

28.3.2024 - uppdaterat 30.4.2024

Ändring av fonddokumentation
I samband med organisatoriska förändringar har GRIT Fondbolag Ab:s styrelse fattat beslut om att återkalla den koncerninterna delegeringen av portföljförvaltningen till Estlander & Partners Ab.

Fondbolaget noterar att förändringen inte innebär några ändringar i fondernas investeringsstrategier eller avgiftsnivåer. Ändringen föranleder inga åtgärder från fondandelsägare.

Fondernas uppdaterade stadgar, prospekt och faktablad som reflekterar förändringen avses träda i kraft 1.5.2024. Från och med angivna datum kommer portföljförvaltningen i fonderna att skötas av GRIT Fondbolag.

Följande fonder omfattas av förändringen:
 • Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • GRIT SLS Specialplaceringsfond
 • Redeye Nordic Hidden Champions Specialplaceringsfond
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

GRIT Fondbolag

Uppdatering 30.4.2024:

I samband med förändringen uppdateras vissa fonders namn. De uppdaterade svenska fondnamnen är:

 • Estlander & Partners Alpha Trend 3x GRIT Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Freedom GRIT Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Tailhedge GRIT Specialplaceringsfond

De nya namnen träder i kraft 31.5.2024.