Meddelande till fondandelsägare i specialplaceringsfonder förvaltade av GRIT Fondbolag vars portföljförvaltning delegerats till Estlander & Partners

28.3.2024

Ändring av fonddokumentation
I samband med organisatoriska förändringar har GRIT Fondbolag Ab:s styrelse fattat beslut om att återkalla den koncerninterna delegeringen av portföljförvaltningen till Estlander & Partners Ab.

Fondbolaget noterar att förändringen inte innebär några ändringar i fondernas investeringsstrategier eller avgiftsnivåer. Ändringen föranleder inga åtgärder från fondandelsägare.

Fondernas uppdaterade stadgar, prospekt och faktablad som reflekterar förändringen avses träda i kraft 1.5.2024. Från och med angivna datum kommer portföljförvaltningen i fonderna att skötas av GRIT Fondbolag.

Följande fonder omfattas av förändringen:
  • Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond
  • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
  • GRIT SLS Specialplaceringsfond
  • Redeye Nordic Hidden Champions Specialplaceringsfond
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
  • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

GRIT Fondbolag