WIP Asset Management 

Hallinnoimme rahastoyhtiönä WIP Nordic Equity Sijoitusrahastoa sekä vaihtoehtorahastojen hoitajana WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoa ja WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoa. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu WIP Asset Management Oy:lle, joka myös vastaa rahastojen markkinoinnista. 

WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla rahaston varat harkitulla riskinotolla kohtuullisesti hinnoiteltujen pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Suuri osa rahaston varoista sijoitetaan yhtiöihin, joiden päätoimiala on palvelu- ja kunnossapito, eli mm. 4C-yhtiöihin (Catering, Caring, Cleaning, Counseling).

WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu temaattinen ESG-rahasto. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti ja valikoidusti vesitoimialan yhtiöihin, joiden pääasiallinen liiketoiminta pohjautuu veteen liittyviin toimintoihin, kuten vesi-infrastruktuuriin tai vesiteknologiaan.

WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti teknologiayhtiöihin. Rahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla rahaston varat harkitulla riskinotolla teknologiayhtiöihin erityisesti Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa.

WIP Asset Management Oy on itsenäinen ja muista markkinaosapuolista riippumaton sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoa sekä toimii omien white label -rahastojensa salkunhoitajana. Lisätietoja salkunhoitajasta on saatavissa osoitteesta www.wip.fi.

Rahastojen voimassa oleva rahastodokumentaatio ja viimeisimmät katsaukset löytyvät tältä sivulta. Aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla rahastoyhtiöstä osoitteesta fundadmin@gritfundservices.fi.

WIP Nordic Equity UCITS

WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto 


WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto


WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahasto 
  • Viimeisin vuosikertomus (ei vielä saatavilla)

Merkinnät ja lunastukset


Vastuullisen sijoittamisen ohjeet
Rahastoihin, joiden sijoituspäätöksissä huomioidaan vastuullisuusasiat, sovelletaan mahdollisten rahastokohtaisten erityiskriteereiden lisäksi WIP Asset Managementin vastuullisen sijoittamisen ohjeita:

Sijoituspäätöksissä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi tarkasteltavien yhtiöiden vastuullisuus ja pyritään parantamaan asiakassalkkujen tuotto- ja riskiprofiilia ns. ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance) huomioimalla. ESG-näkökohtien arviointi tehdään yhtiökohtaisesti ja niitä seurataan taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Vastuullisuusarvio, joka muodostetaan ulkopuolisista ESG-pisteytyksistä sekä salkunhoitajan omasta vastuullisuusanalyysistä, on tärkeä osa salkunhoitajan sijoitusprosessia ja -päätöksiä. Sijoituspäätöksen jälkeen ESG-näkökohtien huomioimista jatketaan toimimalla yhtiössä aktiivisena omistajana, äänestämällä yhtiökokouksissa ja keskusteluilla yhtiön johdon kanssa. Tällä tavalla salkunhoitaja pyrkii parantamaan kohdeyritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen.

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena on, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja, kuten YK:n julistuksia ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Salkunhoitaja tekee suoria osakesijoituksia pääasiallisesti Pohjoismaihin, joissa yhtiöillä on yleensä korkeammat vastuullisuusarvosanat kuin globaaleilla verrokeilla. Lisäksi sijoituskohteena vältetään sellaisia yrityksiä, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla (esim. uhkapelit, tupakka, alkoholi, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aseet).

Salkunhoitajan tavoitteena on edelleenkin kehittää omaa vastuullisuusarviointiaan sekä olla mukana vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Salkunhoitaja on myös vastuullisen sijoittamista edistävän Finsif-organisaation jäsen.

Omistajaohjaus on osa salkunhoitajan ESG-politiikkaa ja sillä pyritään myös vaikuttamaan sijoituskohteina oleviin yrityksiin salkunhoitajan omistajaohjauspolitiikan mukaisesti. WIP Asset Managementin omistajaohjauspolitiikka on saatavilla tästä.

Ohjeet merkinnän tekemiseen

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina ja siinä tarkemmin kerrotulla tavalla. Pääsääntöisesti merkinnän tekeminen onnistuu lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma rahaston pankkitilille.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan.

Ohjeet lunastuksen tekemiseen

Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa rahaston dokumentaatiossa ilmenevinä ajankohtina. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään rahaston dokumentaatiossa ilmenevänä ajankohtana.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. RAHASTOT