WIP Asset Management 

Vi förvaltar WIP Nordic Equity Placeringsfond i egenskap av fondbolag samt WIP Water Fund Specialplaceringsfond och WIP Technology Fund Specialplaceringsfond i egenskap av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Båda fondernas portföljförvaltning har delegerats till WIP Asset Management Ab, som också ansvarar för fondernas marknadsföring.

WIP Nordic Equity är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fondens placeringsverksamhet är att nå en så hög ökning på fondandelsvärdet som möjligt genom att med en avvägd riskbedömning placera fondens medel i måttligt värderade nordiska bolags aktier. En stor del av fondens medel placeras i bolag vilkas huvudsakliga verksamhet är service- och underhåll, bland annat i så kallade 4C-bolag (Catering, Caring, Cleaning, Counseling).

WIP Water Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad tematisk ESG-aktiefond. Fonden placerar globalt och selektivt i huvudsak i sådana företag inom vattenbranschen, vilkas huvudsakliga affärsverksamhet hänför sig till vatten, så som vatteninfrastruktur eller vattenteknologi.


WIP Technology Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad specialplaceringsfond som investerar globalt i teknologibolag. Fondens målsättning är att uppnå högsta möjliga värdeökning genom att med ett måttligt risktagande placera fondens tillgångar i teknologibolag särskilt i USA och Norden.

WIP Asset Management Ab är ett självständigt förmögenhetsförvaltningsbolag, som erbjuder diskretionär portföljförvaltning för såväl privatpersoner, företag som sammanslutningar. WIP förvaltar sin white label fondens portfölj. Mer information om portföljförvaltaren finns tillgängligt på adressen www.wip.fi.

Den ikraftvarande fonddokumentationen finns nedan. Äldre årsberättelser och halvårsrapporter finns att få genom att kontakta fondbolaget på adressen
fundadmin@gritfundservices.fi.

WIP Nordic Equity UCITS

WIP Nordic Equity Placeringsfond


WIP Water Fund Specialplaceringsfond


WIP Technology Fund Specialplaceringsfond

Teckning och inlösen


Riktlinjer för hållbara investeringar

För fonder där det vid investeringsbeslut beaktas hållbarhetsfrågor tillämpas utöver eventuella fondspecifika specialkriterier WIP Asset Managements riktlinjer för hållbara investeringar:

Vid investeringsbeslut tas förutom finansiella aspekter också hänsyn till bolagens hållbarhet och ESG-faktorer (Environment, Social, Governance). Med detta eftersträvas en förbättring av kundportföljernas avkastnings- och riskprofil. Bedömningen av ESG-faktorer är företagsspecifik och ESG-faktorerna följs med parallellt med de finansiella analyserna och siffrorna. Hållbarhetsanalysen bestående av externa ESG-poängsättningar och portföljförvaltarens egna hållbarhetsanalyser utgör en viktig del av portföljförvaltarens investeringsprocess och -beslut. Efter investeringsbeslutet beaktas ESG-faktorerna fortgående genom att delta som en aktiv ägare, rösta på bolagsstämmor och diskutera med företagsledningen. På detta sätt strävar portföljförvaltaren efter att förbättra målbolagens förutsättningar för långsiktig framgång.

Minimikravet för hållbarhet är att företagen som det investerats i utöver lagstiftningen följer internationella avtal och standarder, som t.ex. FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Portföljförvaltaren gör direkta aktieinvesteringar huvudsakligen i nordiska företag, som generellt brukar ha bättre ESG-klassificeringar jämfört med globala företag. Som investeringsobjekt undviks dessutom sådana företag, som genererar en betydande del av sin omsättning från branscher som är oetiska eller skadliga för miljön (t.ex. gambling, tobak, alkohol, fossila bränslen, kärnkraft och vapen).

Portföljförvaltarens målsättning är att ytterligare utveckla sin egen hållbarhetsanalys och vara delaktig i att förstärka kunskapen om hållbar investering inom den professionella finansbranschen. Portföljförvaltaren är också medlem i Finsif, en organisation som främjar hållbar investeringsverksamhet.

Ägarstyrning är en del av portföljförvaltarens ESG-policy och med den strävar man också efter att påverka de bolag som det investerats i enlighet med portföljförvaltarens ägarstyrningsprinciper. WIP Asset Managements ägarstyrningsprinciper finns tillgängliga här


Anvisningar för fondteckning

Fondandelar kan tecknas enligt vad som anges i fonddokumentationen. Teckningen görs genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till GRIT Fondbolag Ab och betala hela teckningssumman till fondens bankkonto

Teckningskursen fastställs enligt värdet på teckningsdagen.

Anvisningar för inlösen

Fondandelar kan lösas in vid tidpunkter som anges i fonddokumentationen. Begäran om inlösen ges genom att sända en ifylld inlösenblankett till GRIT Fondbolag Ab så att dessa står till fondbolagets förfogande senast vid den tidpunkt som framgår i fonddokumentationen.

Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Fonder