Redeye

Vi förvaltar Redeye High Quality Specialplaceringsfond i egenskap av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens portföljförvaltning har delegerats till Estlander & Partners Ab. Redeye Ab ansvarar för fondens marknadsföring. Mera information om Redeye finns tillgänglig på adressen www.redeye.se.

Redeye High Quality Speciaplaceringsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i små och medelstora företag som är noterade på börser som kännetecknas av hög risk med också möjlighet till hög avkastning. Målsättningen för fondens placeringsverksamhet är att placera i aktier i sådana noterade bolag som har underliggande och orealiserade värden som ger möjlighet till långsiktig positiv avkastning i förhållande till risknivån. 

Fonden är registrerad för marknadsföring till professionella och icke-professionella investerare i Finland och i Sverige.

Den ikraftvarande fonddokumentationen finns nedan.


Redeye High Quality Specialplaceringsfond


Anvisningar för fondteckning

Fondandelar kan tecknas enligt vad som anges i fonddokumentationen. Teckningen görs genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till GRIT Fondbolag Ab och betala hela teckningssumman till fondens bankkonto. Icke-professionella investerare i Sverige ombeds vara i kontakt med sin bank.

Teckningskursen fastställs enligt värdet på teckningsdagen.

Anvisningar för inlösen

Fondandelar kan lösas in vid tidpunkter som anges i fonddokumentationen. Begäran om inlösen ges genom att sända en ifylld inlösenblankett till GRIT Fondbolag Ab så att dessa står till fondbolagets förfogande senast vid den tidpunkt som framgår i fonddokumentationen. Icke-professionella investerare i Sverige ombeds vara i kontakt med sin bank.

Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. FONDER