CapMan Wealth Services

Vi förvaltar JAM Real Estate i egenskap av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens portföljförvaltning har delegerats till CapMan Wealth Services Ab, som också ansvarar för fondens marknadsföring.

JAM Real Estate utgör de för CapMan Wealth Services Ab:s kunder avsedda andelsserierna A och B i Specialplaceringsfond Internationella Fastigheter. Det primära målet för fondens placeringsstrategi är att uppnå god avkastning på den internationella fastighetsmarknaden på lång sikt.

Mer information om portföljförvaltaren finns tillgängligt på adressen www.wealth.capman.com. 

Den ikraftvarande fonddokumentationen finns nedan. Äldre årsberättelser och halvårsrapporter är tillgängliga hos fondbolaget på adressen fundadmin@gritfundservices.fi  


JAM Real Estate
  • Fondens stadgar*

*Dokumentet är för närvarande inte tillgängligt på svenska.


Teckning och inlösen


Anvisningar för fondteckning

Fondandelar kan tecknas enligt vad som anges i fonddokumentationen. Teckningen görs i huvudsak genom att sända en ifylld teckningsblanketten jämte bilagor till GRIT Fondbolag Ab och betala hela teckningssumman till något av fondens bankkonton.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen.

Anvisningar för inlösen

Fondandelar kan lösas in vid tidpunkter som anges i fonddokumentationen. Begäran om inlösen ges genom att sända en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis till GRIT Fondbolag Ab så att dessa står till fondbolagets förfogande senast vid den tidpunkten som framgår i fonddokumentationen.

Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke.FONDER