Estlander & Partners

Vi förvaltar flertalet specialplaceringsfonder och en placeringsfond för vilka portföljförvaltningen har delegerats till Estlander & Partners Ab, som också ansvarar för fondernas marknadsföring.

Estlander & Partners Ab är en finländsk förmögenhetsförvaltare med rötter som går tillbaka ända till 1991. Placeringsstrategier av Estlander & Partners Ab grundar sig på systematisk förvaltning med en diversifierad portfölj.  Investeringar görs inom fyra olika tillgångsklasser, räntor, aktier, valutor och råvaror. Mera information om portföljförvaltaren finns tillgänglig på adressen www.estlanderpartners.fi.

Den ikraftvarande fonddokumentationen finns nedan. Äldre årsberättelser och halvårsrapporter är tillgängliga hos fondbolaget på adressen fundadmin@gritfundservices.fi.

De nedan angivna fonderna är registrerad för marknadsföring till professionella och icke-professionella investerare i Finland. Dessutom har fonderna anmälts för marknadsföring till professionella investerare i Storbritannien, Nederländerna och Sverige samt till professionella och semi-professionella investerare i Tyskland. Fonderna är inte tillgängliga för investerare utanför dessa länder eller för icke-professionella investerare utanför Finland.


Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom


Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies

Teckning och inlösen


Anvisningar för fondteckning

Fondandelar kan tecknas enligt vad som anges i fonddokumentationen. Teckningen görs genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till GRIT Fondbolag Ab och betala hela teckningssumman till fondens bankkonto.

Teckningskursen fastställs enligt värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter teckningstiden genomförs nästa teckningsdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Anvisningar för inlösen

Fondandelar kan lösas in vid tidpunkter som anges i fonddokumentationen. Begäran om inlösen ges genom att sända en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis till GRIT Fondbolag Ab så att dessa står till fondbolagets förfogande senast vid den tidpunkt som  framgår i fonddokumentationen.

Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.


FONDER